Support Us 2016-11-24T04:35:47+00:00

هدف ما توانمند ساختن جامعه با آگاهی، آموزش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است. زخم های جامعه متعلق به فرد فرد ما می باشند،

با هم و در کنار هم مرهمی باشیم بر این زخم ها.

Donate To Ayeneh
Join AmazonSmile