Support Us 2019-03-19T01:38:30+00:00

هدف ما بعنوان یک رسانه ۲۴ ساعته آموزشی جهانی و یک سازمان غیر انتفاعی توانمند ساختن جامعه با آگاهی،

آموزش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.   زخم های جامعه متعلق به فرد فرد ما می باشند،

با هم و در کنار هم مرهمی باشیم بر این زخم ها…

Donate To Ayeneh
Join AmazonSmile