Charity & Programs 2017-12-20T20:30:22+00:00

کمپین های انساندوستانه

دوباره جوانه زدن

بنیاد آینه از سال ۲۰۱۵ یک کپمین درختکاری  را از ایران آغاز نمود تا با یک حرکت سمبلیک نه تنها بهبودی و دوباره جوانه زدن بیماران اعتیاد با کاشتن نهالی جشن گرفته شود، بلکه کاشت هر نهال جبران خسارتی از محیط زیست زخمدارمان نیز باشد. از همه شما خانواده ها و عزیزان وابسته نیز دعوت میکنیم تا با این حرکت همگام شوید.

0
Trees Planted
0
School Supplies Donated
0
Dollars Donated
0
Lives Touched

کودکان 

کمپین حمایت از کودکان کار و خیابان و بدسرپرست را از سال ۲۰۱۶ با این هدف آغاز کردیم تا با یاری هموطنان همدل و همزبان  کتاب بازی دانش و کودکی را به این قربانیان کوچک هدیه دهیم. اگر مایلید با این هدف انساندوستانه بنیاد آینه همگام شوید با ما تماس حاصل فرمائید تا با هم و در کنار هم مرهمی باشیم بر زخم های این آینده سازان معصوم و بی صدا.

Email:  info@ayeneh.org