Origins of Maladies 2017-01-12T06:24:38+00:00

ریشه آسیب ها

اگر کمی با دقت و بدون انکار به دنیای این روزهایمان نگاه کنیم جهانی مملواز زیبایی و نازیبایی را می‌بینیم که در پشت زرق وبرق صنعت، پیشرفت، شعار و قدرت طلبی پنهان شده است. حقیقت این است که در این  آشفته بازار، اکثرمردم به نوعی، مستقیم یا غیر مستقیم، با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند. از دیدگاه ما در بنیاد آینه، برای رسیدن به جامعه ای سالم، اول می بایست عوامل و عناصر ایجاد کننده سختی ها و ناهنجاری ها را شناسایی کرد.  تا زمانیکه ریشه درد و رنج تشخیص داده نشود، از آسایش و آرامش خبری نخواهد بود

متآسفانه آسیب های اجتماعی بطور کامل قابل برطرف شدن نیستند، اما شکی نیست که میتوان برای درمان و پیشگیری از آنها قدم های موثوی برداشت. به باور کارشناسان  بسیاری از آسیب های اجتماعی از خانواده شروع می شوند.  نهاد خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن رشد کرده و شکل میگیرد دارای اهمیت زیادی است، زیرا نخستین تاثیرات محیطی که فرد دریافت می کند، ریشه در محیط خانواده  دارد. آگاه سازی و قدرت بخشیدن به توانایی های مردم و خانواده ها یکی از راه های مفید در جهت پیشگیری و در انتها کاهش آسیب های اجتماعی است

قدم اول درمان هر مشکلی، پذیرش وجود مشکل می باشد. پس از پذیرش، قدم مهم تر شناخت زوایای گوناگون مشکل است. قدم مؤثر بعدی پس از پذیرش و شناخت، یافتن راه های درمان و پیشگیری می باشد.  تنها با برخورد مستقیم با حقیقت آسیب های اجتماعی و زنجیره تکامل و وابستگی آنها به هم، و جلب کمک از سوی متخصصین، نهادهای غیر انتفاعی و تشویق مشارکت فرد فرد جامعه است که میتوان در راستای رسیدن به جامعه جهانی سالم موفق شد.

شکی نیست که همه نهادهای جامعه، اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی به نوعی با خانواده در ارتباط هستند و میتوانند با برخوردی کارآمد و مکمل، با حفظ احترام به خط مشی و استقلال یکدیگر در مسیر آگاهی رسانی، آموزش مهارت های زندگی و مهارت های ارتباطی در جهت بهبود خانواده ها نقش کلیدی ایفا کنند. اما متأسفانه با در نظر گرفتن سلطه ”عشق قدرت” بر ” قدرت عشق”، میتوان فقط بر برخی از این عناصر برای رسیدن به هدف مورد نظر ما در بنیاد آینه که رسیدن به جامعه ای سالم می باشد، حساب کرد.

جهان امروز زیر سلطه قدرت طلبان،  مافیای مواد مخدر و محرک و بنیانگذاران نقض حقوق بشر، درچنگال آسیب های اجتماعی گرفتار است. اخبار و آمار به وضوح نمایانگر این حقیقت اند که آسیب های اجتماعی هیچ حد و مرزی نمی شناسند و از تمامی اقشار جامعه قربانی می گیرد. با در نظر گرفتن اینکه ما در بنیاد آینه بیماری جهانی اعتیاد را مادر آسیب های اجتماعی می شناسیم، لذا سلامت روانی و فشارهای روانی ناشی از آسیب ها را در صدر مشکلاتی که می بایست با آنها اصولی و علمی برخورد شود قرار میدهیم. مشارکت متخصصین، بهبودیافتگان از هر آسیبی ، مددکاران اجتماعی درهر زمینه ای، معلمین، سازمان های غیر انتفاعی و رسانه ها در ریشه یابی و شناخت و پیشگیری آسیب ها نقشی بسیار مهمی ایفا میکنند که همانا تشکیل یک مثلث سلامت برای رسیدن به جامعه ای سالم می باشد.

مقابله با آسیب هایی چون بیماری اعتیاد، بیماری ایدز، معضل پناهجویان، کودکان خیابانی، کودکان کار و بدسرپرست، نقض حقوق بشر و فقر نیازمند روندی اصولی، واقع بینانه و مستمر می باشد که مستلزم حضور هدفمندانه ماست. آموزش و آگاهی رسانی به سلول اصلی جامعه ، یعنی خانواده، می بایست الویت بر دیگر راهکارها داشته باشد. نقض حقوق بشراز خانه آغاز میشود، فقر فرهنگی اول از درون خانه قربانی میگیرد، خشونت اول در خانواده توسط کودکان لمس میشود. لذا، نهادینه کردن آگاهی های اساسی در رابطه با آسیب های اجتماعی می بایست از خانواده آغاز شده و سپس به فرزندان، با توجه به نیازهای عاطفی آنها ، منتقل گردد.   ما یکشبه گرفتار این آسیب ها نشده ایم که یک شبه هم همه آنها را ریشه کن کنیم. موفقیت فقط با آگاهی، پشتکار، پیشگیری و عزمی راسخ  میسر است

در ستایش آموزش