About Us 2016-10-28T19:24:39+00:00

بنیاد آینه سفر خود را بیش از 15 سال پیش زمانی آغاز نمود که داریوش اقبالی، هنرمند، انساندوست و فعال اجتماعی آینه را به منظور ارائه آموزش، آگاهی و پیشگیری در مقابل آسیب های اجتماعی، بخصوص مادر آسیب های اجتماعی: بیماری جهانی اعتیاد، پایه گذاری نمود

نهادینه کردن فرهنگ مرهگذاری و آموزش در آینه مقصد نیست، سفری است عاشقانه. سفری که حاوی تهیه و ارائه بیش از سه هزار برنامه های آموزشی هفتگی تلویزیونی و رادیویی، سمینارها و کنفرانس های آگاهی دهنده در سراسر دنیا، سخنرانی ها و مشارکت های تکان دهنده در سطح مراکز آموزشی، برگزاری گردهمایی راهیان دنیای بهبودی، تهیه کتاب های آموزشی و ارائه تارنماها و چت روم های مجازی ، پایه گذاری کمپین درختکاری و حمایت از نیازهای کودکان کار و خیابان می باشد

بنیاد آینه از سرآغاز فعالیت برآن بوده تا با همدلی، همزبانی و همیاری فرد فرد جامعه را با حرکتی هدفمند از ” من ” به ”ما ” سوق دهد ، تا با هم و در کنار هم مرهمی باشیم بر زخم هایی مشترک. در این راستا، هدف بنیانگذار آینه تشویق احداث یک مثلث سلامت ، متشکل از افراد

جامعه، سازمان های غیر انتفاعی بین المللی سالم و رسانه های مسئول می باشد